Integritetspolicy

Vi tar ansvar för att eventuella personuppgifter som behandlas av Bonliva endast används i syfte att kvalitetssäkra hos Socialstyrelsen, IVO och genom referenstagning. Därtill för inlogg i journalsystem och för att följa upp samt utvärdera utförda uppdrag. Vidare har Bonliva utsett ett personuppgiftsombud som säkerställer att personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst och användning. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras, och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning.